Select Page
NexusTruck Service logotype

JAUNOJO SUNKVEŽIMIŲ MECHANIKO 2023 KONKURSAS

konkursas

APIE KONKURSĄ

NexusTruck įmonių grupė jaučia pareigą ir atsakomybę prisidėti prie naujos sunkiojo transporto specialistų ugdymo. Tuo tikslu užmegzti gražūs partnerystės santykiai su juos ruošiančiomis mokymo įstaigomis suteikia mums pasitikėjimo skatinti jaunuolius rinktis šią automechanikų kryptį.

Kaip vieną iš priemonių siūlome JAUNOJO SUNKVEŽIMIŲ MECHANIKO 2023 KONKURSĄ

Džiaugiamės, kad šis renginys tampa kasmetine gražia švente tiek moksleiviams, tiek mokymo įstaigoms ir pedagogams.

Kviečiame dalyvauti, būti aktyviais ir laimėti vertingus prizus sau ir savo Mokyklai!

SPAUDOJE

   Originalus straipsnis apie Konkursą:

ETAPLIUSSkaityti

   Publikacijos kituose portaluose:

Trans.INFO – Skaityti

Karjera Šiauliuose – Skaityti

Technologijos.lt – Skaityti

Mobilis24.lt – Skaityti

Kaunieciams.lt – Skaityti

ORGANIZATORIAI IR RĖMĖJAI

Konkursą organizuoja „NexusTruck Lietuva” ir „TruckLab” veiklą koordinuojanti UAB „Jupojos technika”

Pagrindinis rėmėjas – sunkvežimių dalys ROADWIN – roadwin.eu

Daiktinius prizus tiekia:

– „ZF Aftermarket” grupė – aftermarket.zf.com

– sankabų gamintojas VALEO – valeo.com

– AGM akumuliatoriai usnkvežimiams ODYSSEY – eu.odysseybattery.com

– Variklio aušinimo ir klimato sprendimų profesionalai NISSENS – nissens.com

– Sankabų, guolių ir dirželių įtempėjų gamintojai SCHAEFFLER GROUP – schaeffler.com

PRIZAI

Siekdami suteikti stimulą dalyviams, Mylimų rėmėjų pagalbą įsteigėme vertingus prizus trims prizinėms vietoms. Prizai ir daiktiniai, ir piniginiai, o taip pat atminimo diplomai.

Negalime pamiršti ir šauniausius jaunuosius specialistus paruošusių mokymo įstaigų, todėl tris stipriausias komandas atsiuntusioms mokykloms įteiksime, aukštą lygį įrodančius apdovanojimus ir piniginius prizus.

Viso konkurso metu bus laimimi papildomi prizai, todėl bet kuris dalyvis turės galimybę gauti mūsų rėmėjų paskatinimą.

Visi finalinio (antrojo) etapo dalyviai bus paskatinti rėmėjų dovanomis ir finalisto diplomais.

RĖMĖJO PRISISTATYMAS

NUOSTATOS IR TAISYKLĖS

Nuostatos

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 • Konkursą organizuoja UAB „Jupojos technika“, atstovaudama asociaciją NexusTruck Lietuva (toliau – Organizatorius)
 • Jaunojo sunkvežimių mechaniko 2023 konkursas (toliau – Konkursas) nuostatos reglamentuoja Konkurso tikslus, dalyvius, tvarką, vertinimą ir apdovanojimą.
 • Visa su Konkursu susijusi informacija bei registracijos forma talpinama interneto puslapyje lt/konkursas.
 • Konkurso komunikacijai naudojamas el. pašto adresas konkursas@nexustruck.lt.

 

 1. KONKURSO TIKSLAI
 • Ugdyti mokinių profesinį meistriškumą.
 • Skatinti sunkiojo transporto mechaniko studijų kryptį.
 • Didinti profesinio mokymosi motyvaciją.
 • Tobulinti jaunimo žinių bei naujovių įsisavinimą.
 • Ugdyti iniciatyvą.
 • Populiarinti profesinį mokymą.
 • Skatinti Lietuvos verslo ir mokymo įstaigų bei jų bendruomenių partnerystę.

 

 1. KONKURSO DALYVIAI
 • Konkurso dalyviai – Lietuvos profesinio ir aukštojo mokymo įstaigų, vykdančių automobilių mechanikų formaliojo mokymo programas, mokiniai / studentai (toliau – Dalyviai).
 • Asmuo, norintis dalyvauti Konkurse, privalo užsiregistruoti lt/konkursas– pateikti duomenis apie save bei patvirtinti, kad susipažino su konkurso nuostatomis. To neatlikus, asmuo konkurse neregistruojamas.
 • Registracija Konkursui atliekama užpildant tam skirtą formą internetiniame tinklapyje lt/konkursasarba el. pašto adresu konkursas@nexustruck.lt .
 • Per 1 darbo dieną apie sėkmingą registraciją Dalyvis informuojamas registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Jei tokio patvirtinimo negaunama, laikoma, kad registracija neįvyko ir reikia registruotis pakartotinai.
 • Registruotų dalyvių sąrašai derinami su atstovaujamos mokymo įstaigos administracija, patvirtinti, kad dalyvis yra tos mokymo įstaigos mokinys (studentas). Mokymo įstaigai pateikiami tik Dalyvio vardas, pavardė, mokymo įstaigos pavadinimas, grupė ir studijų kryptis. Kiti duomenys nebus pateikiami.
 • Kiekvieną mokymo įstaigą finaliniame etape galės atstovauti po vieną atstovų (Dalyvių) komandą, kurios varžysis dėl trijų prizinių mokymo įstaigų apdovanojimų. Komandą sudaro ne mažiau ir ne daugiau nei 3 Dalyviai.
 • Jeigu dėl dalyvių trūkumo mokymo įstaiga negali sudaryti pilnos komandos arba finaliniame etape dalyvauja ne visi komandos nariai, ši mokymo įstaiga nesivaržo dėl komandinių prizų, o jos atstovai varžosi tik dėl individualių prizų.
 • Registracijos metu dalyviai privalės susipažinti ir patvirtinti, kad sutinka su Dalyvio sąžiningumo deklaracija. Jos pažeidimas bus laikomas esminių Konkurso taisyklių pažeidimu ir sąlyga pašalinti dalyvį iš Konkurso.
 • Mokymo įstaigos, deleguojančios Dalyvius į Konkursą, įsipareigoja sudaryti sąlygas savo atstovams dalyvauti abiejuose Konkurso etapuose nurodytu laiku, suteikti tinkamas patalpas, techninį palaikymą, personalą proceso stebėjimui bei suteikti galimybę Organizatoriaus numatytiems stebėtojams stebėti Konkurso eigą tose patalpose. Kitu atveju mokymo įstaiga netenka galimybės varžytis dėl komandinių prizų.

 

 1. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
 • Konkursas vyksta dviem etapais:
  • I-as etapas atrankinis
  • II-as etapas finalinis
 • Konkurso užduotys sudarytos iš sunkiojo komercinio transporto sandaros, priežiūros, remonto, aptarnavimo temų
 • Konkurso I etapo Dalyvių skaičius neribotas. Konkurso dalyviai turi registruotis iki 2023 m. lapkričio 19 d. interneto puslapyje lt/konkursas.
 • I etapas. Teorinių užduočių sprendimas KAHOOT internetinėje aplinkoje vyks 2023 m. lapkričio 28 d. 14:00 valandą.
 • 3 geriausiai pasirodę kiekvienos mokyklos Dalyviai patenka į II etapą.
 • Vienam klausimui atsakyti skirta 30 sekundžių. Jeigu visų dalyvių atsakymai bus pateikti anksčiau nei numatytas maksimalus atsakymui skirtas laikas, bus pereinama prie kito klausimo, nelaukiant 30 sekundžių laiko limito pabaigos.
 • II etapas. Teorinių užduočių sprendimas KAHOOT internetinėje aplinkoje vyks 2023 m. gruodžio 5 d. 14:00 valandą.
 • Atrinktiems II etapo Dalyviams bus pateikta sudėtingesnio lygio klausimų.
 • Vienam klausimui atsakyti skirta 60 sekundžių. Jeigu visų dalyvių atsakymai bus pateikti anksčiau nei numatytas maksimalus atsakymui skirtas laikas, bus pereinama prie kito klausimo, nelaukiant 60 sekundžių laiko limito pabaigos.
 • Dalyviai prieš kiekvieną etapą bus supažindinti su konkurso etapo tvarka ir taisyklėmis.
 • Abu konkurso etapai bus vykdomi nuotoliniu būdu, pasitelkiant elektronines komunikacijos priemones (kompiuteriai, išmanieji telefonai).
 • Konkurso metu Dalyviai privalės užduotis atlikti savo atstovaujamos mokymo įstaigos patalpose, kurias nurodys ir suteiks šios įstaigos administracija. Konkurso eigą ir dalyvius stebės ir techninę pagalbą suteiks įstaigos administracijos paskirti darbuotojai.
 • Mokymo įstaiga įsipareigoja savo dalyviams konkurso etapų metu suteikti tinkamą vaizdo ir garso įrangą bei užtikrinti sklandų interneto ryšį.
 • Konkurso rezultatai skelbiami iš kart po užduočių atlikimo „Jaunojo sunkvežimių mechaniko 2023“ ir konkurso internetiniame tinklapyje adresu lt/konkursas.

 

 1. KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS
 • Rezultatų skaičiavimą atlieka Konkurso vertinimo komisija pasitelkiant KAHOOT sistemą.
 • Balai skiriami už teisingus atsakymus ir atsakymų pateikimo greitį, jei jie teisingi. Didžiausias galimas balų skaičius už teisingai atliktą užduotį 1000 balų
 • Pretendentai į komandos sudėtį arba į prizines vietas (tiek individualias, tiek komandines)negali surinkti vienodo balų skaičiaus. Tokiu atveju tokiems dalyviams būtų skiriamos papildomos užduotys, nugalėtojams išsiaiškinti.
 • Vertinami:
  • asmeniniai Dalyvių rezultatai, už kuriuos bus nustatytos 3 prizinės vietos.
  • komandiniai mokymo įstaigų rezultatai, už kuriuos bus nustatytos 3 prizinės vietos. Komandinis balas nustatomas sujungiant individualius kiekvienos mokymo įstaigos atstovų rezultatus.
 • Organizatoriai turi teisę bet kurio etapo metu pašalinti Dalyvį iš konkurso, jeigu Dalyvio veiksmai akivaizdžiai pažeidė Konkurso taisykles. Pašalinto dalyvio surinkti balai anuliuojami ir negali būti naudojami komandiniame reitinge.
 • Konkurso finalo nugalėtojams bei jų atstovaujamoms mokymo įstaigoms bus įteikti vertingi prizai. Numatytas prizų fondas sudaro 2500 Eur. Prizus už šią sumą pasidalins 1-3 vietų nugalėtojai ir 3, didžiausią atstovaujančių dalyvių balų sumą surinkusios, mokymo įstaigos.

 

Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas

 1. Informuojame, kad įmonėje „Jupojos technika“ (Duomenų valdytojas) įm. kodas 145409974, buveinės adresas Sodo g. 35B, Šiauliai, p. info@jupojostechnika.eu, tel. +370 613 00015, yra renkami, tvarkomi ir saugomi duomenų subjektų duomenys. Šie duomenys yra renkami sekančiais tikslais:

– kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;

– siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus;

– siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

 1. Visi Konkurso dalyvio pateikti asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, reglamento ES 2016/679 nuostatomis bei Paslaugų teikėjo lokaliniais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. Duomenų valdytojas įsipareigoja užtikrinti tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinęs tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.
 2. Duomenų valdytojas renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi dalyvavimui Konkurse: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, mokymosi įstaiga, grupė, studijų kryptis. Jūsų duomenys yra saugomi Bendrovės viso konkurso laikotarpiu ir, priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos.
 3. Nepateikus asmens duomenų, Organizatorius negalės tinkamai vykdyti Dalyvio registracijos.
 4. Organizatorius Jūsų duomenis naudoja tam, kad galėtų suteikti reikiamą informaciją apie Konkursą, vesti Dalyvių apskaitą, taip pat išduoti Dalyviams sertifikatus, informuoti apie renginio laiką ir su juo susijusius pasikeitimus.
 5. Dalyvaudami Konkurse sutinkate, kad užduočių vykdymo ar apdovanojimų metu gali būti užfiksuotas Jūsų atvaizdas, kuris gali būti panaudotas Organizatoriaus internetinėje svetainėse jupojostechnika.eu ir www.nexustruck.lt , „Jupojos technika“, „NexusTruck Lietuva“, „TruckLab“ socialinių tinklų LinkedIn, Facebook paskyrose bei spaudoje.
 6. Asmens duomenų tvarkytojai – Bendrovės darbuotojai – tvarko Jūsų duomenis su tikslu įvertinti Dalyvio tinkamumą dalyvauti konkurse ir išduoti dalyviams sertifikatus.
 7. Jūsų duomenys yra saugomi Bendrovės viso konkurso laikotarpiu ir, priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos.
 8. Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą (el. paštu info@jupojostechnika.eu; siunčiant paštu, adresu Sodo g. 35B, Šiauliai) tinkamai patvirtinus savo tapatybę:

– susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi,

– reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis,

– reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys,

– reikalauti, kad Bendrovė ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

– reikalauti, kad Bendrovė apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

 1. Duomenų tvarkymą ir apsaugą Lietuvos Respublikoje prižiūri ir kontroliuoja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI). Jeigu Jūs nutarėte, kad bendrovė pažeidė Jūsų teises į duomenų tvarkymą, Jūs turite teisę kreiptis į VDAI.

REGISTRACIJA BAIGĖSI

DALYVIO SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

Patvirtinu, kad dalyvaudamas Jaunojo sunkvežimių mechaniko 2023 konkurse (toliau Konkursas) laikysiuosi sąžiningumo principais. Pateiktas užduotis atliksiu savarankiškai be jokios išorinės pagalbos, išskyrus būtiną techninį palaikymą, reikalingą sklandžiam užduočių atlikimui, ir nesinaudojant Konkurso organizatorių nenumatytomis priemonėmis.

Kitų asmenų indėlio į Konkurso užduočių atlikimą nebus.

Man žinoma, kad išaiškėjus nesąžiningumo faktui, galiu būti bet kuriuo metu šalinamas iš Konkurso, o mano sukaupti balai anuliuoti.

2023 METŲ KONKURSO LAIMĖTOJAI IR GALERIJA

Komandinėje įskaitoje laimėjo:

 1. I vieta – Klaipėdos valstybinė kolegija
 2. II vieta – Šiaulių technologijų mokymo centras
 3. III vieta – Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Individualioje įskaitoje laimėjo:

 1. I vieta – Gantas Brazaitis (Alytaus kolegija)
 2. II vieta – Deividas Ilginis (Klaipėdos valstybinė kolegija)
 3. III vieta – Mantas Grigaraviičus (Klaipėdos valstybinė kolegija)

Sveikiname laimėtojus ir dėkojame visiems dalyvavusiems!

 

vilniaus technologiju ir dizaino kolegija
vilniaus technologiju ir dizaino kolegija
KONTAKTAI

Konkurso koordinatorius

Remigijus