Select Page
NexusTruck Service logotype

NEXUSTRUCK IŠŠŪKIS 2024

konkursas

APIE RENGINĮ

NexusTruck, atstovaujama TruckLab, jau antrus metus Lietuvos mokymo įstaigoms,  ruošiančioms naują sunkiojo transporto specialistų kartą, organizuoja  JAUNOJO SUNKVEŽIMIŲ MECHANIKO KONKURSĄ. Renginiui skiriama daug jėgų, laiko ir išteklių, todėl šiuo įdirbiu norime pasidalinti bei pasiūlyti tokio formato konkursą visiems NexusTruck Lietuva įmonių kolektyvams.

Tikimės, kad tai bus graži ir įdomi pramoga bei galimybė pasitikrinti savo žinias sunkiojo transporto srityje.

Kviečiame dalyvauti, būti aktyviais ir laimėti vertingus prizus trims geriausiai pasirodžiusiems dalyviams bei 6 dovanas, kurios bus laimimos loterijos būdu!

 

Renginys vyks nuotoliniu būdu per Kahoot platformą 2024.01.17 dieną 15:30. Trukmė 1,5-2 val.

Apie ketinimą dalyvauti prašau informuoti žemiau nurodytais kontaktais renginio koordinatoriui iki 2024.01.15 dienos imtinai. Tuomet Jums bus atsiųstos detalios konkurso instrukcijos bei prisijungimo duomenys.

ORGANIZATORIAI IR RĖMĖJAI

Konkursą organizuoja „TruckLab” veiklą koordinuojanti UAB „Jupojos technika”

Rėmėjas – sunkvežimių dalys ROADWIN – roadwin.eu

NUOSTATOS IR TAISYKLĖS

Nuostatos

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 • Konkursą organizuoja TruckLab, atstovaudama asociaciją NexusTruck Lietuva (toliau – Organizatorius)
 • Renginį „NexusTruck iššūkis 2024“ (toliau – Konkursas) nuostatos reglamentuoja Konkurso tikslus, dalyvius, tvarką, vertinimą ir apdovanojimą.
 • Visa su Konkursu susijusi informacija bei talpinama interneto puslapyje www.nexustruck.lt/trucklab/konkursas-nexustruck/
 • Konkurso komunikacijai naudojamas el. pašto adresas konkursas@nexustruck.lt.

 

 1. KONKURSO TIKSLAI
 • Gilinti profesinį meistriškumą.
 • Tobulinti žinių bei naujovių įsisavinimą.
 • Praleisti gerą ir turiningą laiką

 

 1. KONKURSO DALYVIAI
 • Konkurso dalyviai – visi NexusTruck Lietuva įmonių grupės darbuotojai.
 • Asmuo, norintis dalyvauti Konkurse, privalo kreiptis į renginio organizatorių.
 • Registracijos metu dalyviai privalės susipažinti ir patvirtinti, kad sutinka su Dalyvio sąžiningumo deklaracija.
 • Įstaigos, deleguojančios Dalyvius į Konkursą, įsipareigoja sudaryti sąlygas savo atstovams dalyvauti Konkurse nurodytu laiku, suteikti tinkamas patalpas, techninį palaikymą.

 

 1. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
 • Konkurso užduotys sudarytos iš sunkiojo komercinio transporto sandaros, priežiūros, remonto, aptarnavimo temų.
 • Konkurso Dalyvių skaičius neribotas. Konkurso dalyviai turi registruotis iki 2024 m. sausio 15 d. kreipiantis į renginio organizatorių nurodytais kontaktais.
 • Teorinių užduočių sprendimas KAHOOT internetinėje aplinkoje vyks 2024 m. sausio 17 d. 15:30 valandą.
 • Vienam klausimui atsakyti skirta 30 sekundžių. Jeigu visų dalyvių atsakymai bus pateikti anksčiau nei numatytas maksimalus atsakymui skirtas laikas, bus pereinama prie kito klausimo, nelaukiant 30 sekundžių laiko limito pabaigos.
 • Dalyviai prieš Konkursą bus supažindinti su konkurso etapo tvarka ir taisyklėmis.
 • Konkursas bus vykdomas nuotoliniu būdu, pasitelkiant elektronines komunikacijos priemones (kompiuteriai, išmanieji telefonai).
 • Konkurso rezultatai skelbiami iš kart po užduočių atlikimo.

 

 1. KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS
 • Rezultatų skaičiavimą atlieka Konkurso vertinimo komisija pasitelkiant KAHOOT sistemą.
 • Balai skiriami už teisingus atsakymus ir atsakymų pateikimo greitį, jei jie teisingi. Didžiausias galimas balų skaičius už teisingai atliktą užduotį 1000 balų
 • Pretendentai į prizines vietas negali surinkti vienodo balų skaičiaus. Tokiu atveju tokiems dalyviams būtų skiriamos papildomos užduotys, nugalėtojams išsiaiškinti.
 • Konkurso nugalėtojams bus įteikti vertingi prizai. Taip pat bus išdalintos dovanos, kurių gavėjai bus nustatyti loterijos būdu.

 

Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas

 1. Informuojame, kad įmonėje „Jupojos technika“ (Duomenų valdytojas) įm. kodas 145409974, buveinės adresas Sodo g. 35B, Šiauliai, p. info@jupojostechnika.eu, tel. +370 613 00015, yra renkami, tvarkomi ir saugomi duomenų subjektų duomenys. Šie duomenys yra renkami sekančiais tikslais:

– kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;

– siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus;

– siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

 1. Visi Konkurso dalyvio pateikti asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, reglamento ES 2016/679 nuostatomis bei Paslaugų teikėjo lokaliniais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. Duomenų valdytojas įsipareigoja užtikrinti tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinęs tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.
 2. Duomenų valdytojas renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi dalyvavimui Konkurse: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, mokymosi įstaiga, grupė, studijų kryptis. Jūsų duomenys yra saugomi Bendrovės viso konkurso laikotarpiu ir, priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos.
 3. Nepateikus asmens duomenų, Organizatorius negalės tinkamai vykdyti Dalyvio registracijos.
 4. Organizatorius Jūsų duomenis naudoja tam, kad galėtų suteikti reikiamą informaciją apie Konkursą, vesti Dalyvių apskaitą, taip pat išduoti Dalyviams sertifikatus, informuoti apie renginio laiką ir su juo susijusius pasikeitimus.
 5. Dalyvaudami Konkurse sutinkate, kad užduočių vykdymo ar apdovanojimų metu gali būti užfiksuotas Jūsų atvaizdas, kuris gali būti panaudotas Organizatoriaus internetinėje svetainėse jupojostechnika.eu ir www.nexustruck.lt , „Jupojos technika“, „NexusTruck Lietuva“, „TruckLab“ socialinių tinklų LinkedIn, Facebook paskyrose bei spaudoje.
 6. Asmens duomenų tvarkytojai – Bendrovės darbuotojai – tvarko Jūsų duomenis su tikslu įvertinti Dalyvio tinkamumą dalyvauti konkurse ir išduoti dalyviams sertifikatus.
 7. Jūsų duomenys yra saugomi Bendrovės viso konkurso laikotarpiu ir, priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos.
 8. Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą (el. paštu info@jupojostechnika.eu; siunčiant paštu, adresu Sodo g. 35B, Šiauliai) tinkamai patvirtinus savo tapatybę:

– susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi,

– reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis,

– reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys,

– reikalauti, kad Bendrovė ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

– reikalauti, kad Bendrovė apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

 1. Duomenų tvarkymą ir apsaugą Lietuvos Respublikoje prižiūri ir kontroliuoja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI). Jeigu Jūs nutarėte, kad bendrovė pažeidė Jūsų teises į duomenų tvarkymą, Jūs turite teisę kreiptis į VDAI.

DALYVIO SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

Patvirtinu, kad dalyvaudamas „NexusTruck iššūkis 2024” konkurse (toliau Konkursas) laikysiuosi sąžiningumo principais. Pateiktas užduotis atliksiu savarankiškai be jokios išorinės pagalbos, išskyrus būtiną techninį palaikymą, reikalingą sklandžiam užduočių atlikimui, ir nesinaudojant Konkurso organizatorių nenumatytomis priemonėmis.

Kitų asmenų indėlio į Konkurso užduočių atlikimą nebus.

Man žinoma, kad išaiškėjus nesąžiningumo faktui, galiu būti bet kuriuo metu šalinamas iš Konkurso, o mano sukaupti balai anuliuoti.

KONTAKTAI

Konkurso koordinatorius

Remigijus